Emri (e domosdoshme)

  Mbiemri (e domosdoshme)

  Telefoni(e domosdoshme)

  Email Adresa(e domosdoshme)

  Datëlindja (e domosdoshme)

  Data e vdekjes së prindit ose viti i shkurorëzimit të prindërve

  Pranoni ndihma sociale ?
  PoJo

  Adresa e Vendbanimit

  Certifikata e vdekjes së prindit

  Xhirollogaria

  Kombësia

  Foto