6,000 bukë të shperndara në këtë muaj mirësie për nevojtarët tanë. Allah shpërblej punëmirët!